Tel: +31 (0)6 1106 4774 info@karinverbruggen.nl

Algemene Voorwaarden.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KARINVERBRUGGEN.NL, GEVESTIGD EN

KANTOORHOUDEND AAN NOTEL 49B TE OIRSCHOT.

Ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 17236437

Art. 1. Toepasselijkheid; Afwijzing inkoopvoorwaarden.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van

KarinVerbruggen.nl, behoudens wijzigingen die slechts verbindend zijn indien zij door KarinVerbruggen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

KarinVerbruggen.nl erkent niet de voorwaarden van haar opdrachtgever waarnaar deze op enig moment een verwijzing doet, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging aan de zijde van KarinVerbruggen.nl. Deze bevestiging ziet uitsluitend op de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever.

KarinVerbruggen.nl is te allen tijde gerechtigd deze leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden door KarinVerbruggen.nl zo snel mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt naar de opdrachtgever. De opdrachtgever is aan de aldus gewijzigde leverings- en betalingsvoorwaarden gebonden, tenzij daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt binnen dertig dagen na de bekendmaking.

Art. 2. Aanbiedingen; Prijswijzigingen.

2.a. Alle aanbiedingen van KarinVerbruggen.nl zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. KarinVerbruggen.nl is eerst gebonden nadat -geheel naar eigen keuze- zij de opdracht schriftelijk heeft aangenomen respectievelijk nadat zij bij een niet schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

2.b. Alle opgegeven prijzen zijn in Nederlandse valuta (Euro) exclusief omzetbelasting en exclusief emballage en eventueel noodzakelijke vervoerskosten. De in de opdrachtbevestiging respectievelijk offerte opgenomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren ten tijde van offerte respectievelijk sluiting van de overeenkomst. Indien zich nadien en voor afronding van de opdracht prijsverhogingen voordoen in de kostenfactoren als voor KarinVerbruggen.nl van belang, zoals kosten van arbeid, materialen, belastingen etc. dan is KarinVerbruggen.nl gerechtigd haar prijzen met inachtneming van de verhoging als in voorgaande zin bedoeld te verhogen. Zij zal dit vervolgens aan de opdrachtgever berichten. Deze heeft vervolgens het recht om binnen 3 dagen na ontvangst van het bericht middels een aangetekend schrijven de verstrekte opdracht te beëindigen. Alsdan is de opdrachtgever wel gehouden hetgeen reeds verricht is op basis van de opdracht te vergoeden en wel op basis van de voor de verhoging geldende prijzen als in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging opgenomen. Na het verstrijken van de periode van 3 dagen wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de prijsverhoging als nader aan hem bericht.

2.c. De door KarinVerbruggen.nl uitgebrachte offertes en de daarbij horende bescheiden, tekeningen, ontwerpen, voorstellen, concepten, teksten, flowcharts, navigatiesystemen, rapporten en berekeningen blijven te allen tijde het intellectueel en industrieel eigendom van KarinVerbruggen.nl. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze stukken te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te verschaffen, dit alles behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van KarinVerbruggen.nl.

2.d. KarinVerbruggen.nl heeft het recht om de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen in geval van door de opdrachtgever aangeleverde onduidelijke teksten, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die KarinVerbruggen.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht.

2.e. De offertes en de opdrachtbevestiging zullen zoveel als gezien van de aard van de door KarinVerbruggen.nl te verrichten en te verlenen diensten mogelijk is, gegevens bevatten aangaande het uit te voeren project. Lopende de te verrichten werkzaamheden zoals conceptontwikkelingen, ontwerpen, tekeningen en dergelijke zal regelmatig overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. Dit overleg zal -in ieder geval op hoofdzaken- schriftelijk worden vastgelegd. Indien de opdrachtgever op enig moment zich niet kan vinden in die vastlegging de daaruit blijkende gekozen lijn van uitwerking c.a. zal hij terstond schriftelijk KarinVerbruggen.nl hiervan op de hoogte dienen te brengen.

KarinVerbruggen.nl streeft er immers naar zoveel mogelijk te trachten tegemoet te komen aan de verwachtingen van haar opdrachtgevers, uiteraard voor zover zulks te verenigen valt met de aard van de door KarinVerbruggen.nl te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten.

Art. 3. Levertijden; Overschrijdingen; Overmacht

3.a. De levertijd, die per opdracht nader wordt overeengekomen, gaat in zodra KarinVerbruggen.nl de opdracht heeft bevestigd respectievelijk met de opdracht is begonnen in de zin van artikel 2a van deze voorwaarden. De levertijd gaat in ieder geval niet in voordat alle formaliteiten en nader door de opdrachtgever te verstrekken informatie die noodzakelijk is voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld respectievelijk door KarinVerbruggen.nl zijn ontvangen.

3.b. Door KarinVerbruggen.nl opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering. Dit zijn nimmer fatale termijnen.

3.c. Op het moment dat KarinVerbruggen.nl de opdrachtgever ervan in kennis stelt dat de werkzaamheden zijn voltooid respectievelijk het project gereed is respectievelijk eventueel in het kader van het project vervaardigde zaken ter verzending gereed staan, gelden de werkzaamheden ten aanzien van de levertijd als zijnde uitgevoerd.

3.d. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

3.e. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk onder begrepen ziekte onder het personeel van

KarinVerbruggen.nl respectievelijk ziekte van door KarinVerbruggen.nl ingeschakelde derden/hulppersonen, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, oorlogshandelingen, schorst de verplichting tot levering aan de zijde van KarinVerbruggen.nl en geeft deze de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, door het aan de opdrachtgever toezenden van een aldus luidende schriftelijke verklaring. KarinVerbruggen.nl is gerechtigd om betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat KarinVerbruggen.nl gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6: 265 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Art. 4. Wijziging en/of annulering door de opdrachtgever; Annulering door KarinVerbruggen.nl;

4.a. Indien na het aanvaarden van de opdracht als bedoeld in artikel 2 lid a van deze voorwaarden de opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, aanpassing wenst, van de opdracht of gehele of gedeeltelijke annulering wenst van de opdracht, komen de tot het moment waarop de opdrachtgever KarinVerbruggen.nl zulks schriftelijk mededeelt alle reeds gemaakte kosten vermeerderd met een bedrag (van winstderving) voor rekening van de opdrachtgever. Dit bedrag aan winstderving zal minstens 20% van de opdrachtsom bedragen, behoudens het recht van KarinVerbruggen.nl aan te tonen dat haar winstdervingsschade groter is. Wijzigingen in de opdracht zijn eerst definitief zodra ze door

KarinVerbruggen.nl zijn aanvaard, in welke aanvaarding tevens de eventuele meerkosten zullen worden genoemd. Annulering (geheel of gedeeltelijk) van de opdracht kan alleen geschieden indien KarinVerbruggen.nl daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt en eventueel voor de instemming in te vullen voorwaarden (zoals vergoeding van gemaakte kosten en winstderving) zijn vervuld.

4.b. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit deze of enige andere met KarinVerbruggen.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, beslaglegging op zaken respectievelijk goederen als aan de opdrachtgever toebehorend, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KarinVerbruggen.nl het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring naar keuze van KarinVerbruggen.nl. Dit zonder dat KarinVerbruggen.nl tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de aan KarinVerbruggen.nl verder toekomende rechten op schadevergoeding e.d.. In al deze gevallen is elke vordering, welke KarinVerbruggen.nl ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

4.c. Indien KarinVerbruggen.nl krachtens het in artikel 3 lid e gestelde de overeenkomst opschort of geheel of ten dele ontbindt, heeft KarinVerbruggen.nl het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat hij de tot het moment van ontbinding reeds verrichte werkzaamheden vergoedt respectievelijk vervaardigde zaken tegen vergoeding tot zich neemt. KarinVerbruggen.nl is gerechtigd aan de opdrachtgever toebehorende zaken als haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst toevertrouwd, vervaardigde zaken hieronder begrepen, onder zich te houden totdat door de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens KarinVerbruggen.nl is voldaan.

Art. 5. Kredietwaardigheid van de opdrachtgever; Nadere voorwaarden.

KarinVerbruggen.nl is gerechtigd indien zij daartoe aanleiding ziet van de opdrachtgever te verlangen dat door deze een voorschot wordt betaald respectievelijk zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld door middel van een onherroepelijke bankgarantie als door een Nederlandse bank te stellen ter zake van de opdrachtsom respectievelijk een door KarinVerbruggen.nl zelve te bepalen gedeelte ervan.

KarinVerbruggen.nl is zowel gerechtigd voor aanvang van de werkzaamheden respectievelijk lopende de uitvoering van de opdracht, indien zij daar aanleiding toe ziet een voorschot respectievelijk zekerheidsstelling als in de voorgaande zin bedoeld te verlangen. Blijft de opdrachtgever in gebreke met het binnen de door KarinVerbruggen.nl aangegeven termijn verstrekken van een voorschot respectievelijk stellen van zekerheid dan komt KarinVerbruggen.nl de bevoegdheden toe als neergelegd in artikel 4.b.

Art. 6. Uitbesteding aan derden.

6.a. KarinVerbruggen.nl is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte opdracht in haar geheel danwel gedeeltelijk uit te besteden aan derden, als door KarinVerbruggen.nl zelve uit te kiezen. Aan de opdrachtgever zal op uitdrukkelijk verzoek door KarinVerbruggen.nl worden medegedeeld of en indien zulks het geval is, en in welke mate de opdracht aan derden is uitbesteed.

6.b. Ten aanzien van de door derden vervaardigde producten en geleverde diensten is KarinVerbruggen.nl jegens de opdrachtgever slechts als tussenpersoon te beschouwen.

KarinVerbruggen.nl is dan ook niet gehouden jegens de opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens KarinVerbruggen.nl instaat. Bij een eventuele schadeclaim van de opdrachtgever vanwege de door de derde verrichte diensten en geleverde en vervaardigde producten zal KarinVerbruggen.nl – zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn – bemiddelen tussen de derde en de opdrachtgever.

Art. 7 Transport; Kosten; Risico; Emballage.

7.a. Het transport van alle zaken geschiedt buiten verantwoordelijkheid van KarinVerbruggen.nl en voor rekening en risico van de opdrachtgever, onafhankelijk van het feit of dit transport door middel van eigen vervoer van

KarinVerbruggen.nl of door derden wordt uitgevoerd.

Dit is slechts anders indien tussen KarinVerbruggen.nl en de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de kosten en het risico tijdens het vervoer op KarinVerbruggen.nl rust.

7.b. Door KarinVerbruggen.nl voorgeschoten vrachtkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 8. Intellectuele eigendom

8.a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft KarinVerbruggen.nl te allen tijde rechthebbende op de rechten op voortbrengselen van de geest die kunnen ontstaan op de door ons bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals: teksten, ontwerpen, logo’s, flowcharts, afbeeldingen en informatiedragers, welke niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van KarinVerbruggen.nl mogen worden gebruikt of aan derden getoond of verveelvoudigd.

8.b. De opdrachtgever krijgt van KarinVerbruggen.nl het exclusieve recht tot gebruik van de door

KarinVerbruggen.nl in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van deze werken.

8.c. De opdrachtgever garandeert KarinVerbruggen.nl, dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswetgeving of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele of industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever vrijwaart KarinVerbruggen.nl zowel in als buiten rechten voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde Wet of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als voornoemd gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, is KarinVerbruggen.nl bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat KarinVerbruggen.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Indien komt vast te staan dat KarinVerbruggen.nl door de nakoming van de overeenkomst inbreuk op deze rechten maakt, is KarinVerbruggen.nl bevoegd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 4 lid a bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

9. Domeinnamen

9.a. KarinVerbruggen.nl kan bemiddelen bij het verkrijgen van domeinnamen.

9.b. De aanvraag en het gebruik van domeinnamen geschiedt in overeenstemming met de daarvoor door de bevoegde instanties gestelde regels en/of procedures, zoals ondermeer gehanteerd door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en Network Solutions Inc. KarinVerbruggen.nl garandeert op geen enkele wijze dat een aangevraagde domeinnaam ook daadwerkelijk wordt verleend. Afwijzing van een aangevraagde domeinnaam zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, boete, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeit.

9.c. De opdrachtgever garandeert KarinVerbruggen.nl, dat met het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk wordt gemaakt op rechten, die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever vrijwaart KarinVerbruggen.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als voornoemd gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, is KarinVerbruggen.nl bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat door het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk op deze rechten wordt gemaakt. Indien komt vast te staan dat door het gebruik van de domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op deze rechten, is KarinVerbruggen.nl bevoegd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 4 lid a bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

10. Betaling; Rente; Incassokosten

10.a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, schuldvergelijking of opschorting te geschieden, conform het bepaalde in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging in ieder geval binnen 30 dagen volgend op de datum van de factuur.

10.b. Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten geschiedt, heeft KarinVerbruggen.nl het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.

10.c. Indien niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever zonder aanmaning in gebreke. Vanaf dat moment is hij een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij gedeelten van de maand als een gehele maand gerekend worden. KarinVerbruggen.nl heeft het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren met behoud van het recht op betaling van de door KarinVerbruggen.nl reeds verrichte werkzaamheden en/of diensten en met behoud van het recht op schadevergoeding.

10.d. Indien KarinVerbruggen.nl haar vordering ter incasso uit handen geeft aan derden, is de opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag. Indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, is de opdrachtgever daarnaast gehouden alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, alsook kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel etc. volledig te vergoeden. De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien KarinVerbruggen.nl zich in een gerechtelijke procedure jegens de opdrachtgever moet verweren, tenzij KarinVerbruggen.nl in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 11. Uitvoering reclames

11.a. KarinVerbruggen.nl zal de aan haar opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk en met volle inzet uitvoeren respectievelijk uit laten voeren, uiteraard steeds met het oog op de aard van de door

KarinVerbruggen.nl ter hand genomen werkzaamheden en daaraan in redelijkheid te stellen eisen en verwachtingen.

11.b. Eventuele reclames, zowel met betrekking tot geleverde zaken, verleende diensten als gestuurde facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van respectievelijk de zaken, diensten of facturen aangetekend bij

KarinVerbruggen.nl te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Indien een ingediende reclame niet voldoet aan het in de voorgaande zin bepaalde zullen zij door

KarinVerbruggen.nl niet in behandeling worden genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde zaak respectievelijk dienst althans de ontvangen factuur onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd.

11.c. KarinVerbruggen.nl is voorts slechts verplicht ingediende reclames te behandelen indien de betreffende opdrachtgever op moment van de indiening van zijn reclame aan al zijn verplichtingen jegens KarinVerbruggen.nl heeft voldaan, zowel ter zake van de overeenkomst waarop de reclame ziet als ter zake van overige overeenkomsten tussen KarinVerbruggen.nl en de opdrachtgever. Het indienen van reclames laat voorts de daarna verschijnende verplichtingen van de opdrachtgever onverlet en deze is gehouden die onverkort na te komen.

Art. 12. Aansprakelijkheid.

12.a. Voor schade hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, gevolgschade en bedrijfsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen, ontstaan ten gevolge van of samenhangend met de werkzaamheden van KarinVerbruggen.nl , advisering, het vervaardigen van objecten voor te vervaardigen roerende en onroerende zaken hier uitdrukkelijk onder begrepen, is KarinVerbruggen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk. Dit behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KarinVerbruggen.nl of van het leidinggevend personeel van KarinVerbruggen.nl. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van niet-leidinggevend personeel van KarinVerbruggen.nl respectievelijk van door KarinVerbruggen.nl ingeschakelde derden/hulppersonen.

12.b. De opdrachtgever stelt KarinVerbruggen.nl en haar personeel en door haar ingeschakelde derden/hulppersonen schadeloos terzake van en vrijwaart KarinVerbruggen.nl tegen alle aanspraken van zowel de opdrachtgever zelve, bij hem in dienst zijnd personeel als derden, opdrachtgevers van de opdrachtgever hieronder begrepen, waarvoor KarinVerbruggen.nl en haar personeel en de door haar ingeschakelde derden/hulppersonen krachtens het in de voorgaande zin bepaalde niet aansprakelijk te houden zijn.

12.c. KarinVerbruggen.nl is -in aansluiting op het in lid a van dit artikel bepaalde- evenmin aansprakelijk voor schade tijdens het door KarinVerbruggen.nl af leveren van zaken respectievelijk verrichten van diensten aan of in roerende en onroerende zaken van opdrachtgevers of derden toegebracht, schade aan ten tijde van de aflevering respectievelijk verrichte werkzaamheden in de nabijheid van de plaats van levering respectievelijk dienstverlening zich bevindende zaken.

De op het bedrijfsterrein van KarinVerbruggen.nl aanwezige zaken van derden, (zowel die van de opdrachtgever als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. KarinVerbruggen.nl is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins aansprakelijk, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van KarinVerbruggen.nl of van het leidinggevend personeel van KarinVerbruggen.nl.

12.d. KarinVerbruggen.nl is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan en/of het veranderen van bestanden, gegevens of programma’s van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht een procedure op te zetten en in stand te houden, waarmee verloren of veranderde bestanden, gegevens of programma’s kunnen worden gereconstrueerd (waaronder het maken van backups).

12.e. De in de leden a en b van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluiting sluit aan bij de aard van de door KarinVerbruggen.nl te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. Samenhangend met de aard van die werkzaamheden zal de opdrachtgever, in aansluiting op het in leden a en b van dit artikel bepaalde- nimmer KarinVerbruggen.nl aansprakelijk kunnen houden voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van de uitvoering van door KarinVerbruggen.nl vervaardigde ontwerpen, tekeningen, concepten etc. tenzij KarinVerbruggen.nl bij de vervaardiging van die ontwerpen c.s. opzet of grove schuld te verwijten valt respectievelijk aan het leidinggevend personeel van KarinVerbruggen.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.

12.f. Voor zover ondanks het in de leden a, b en c van dit artikel bepaalde KarinVerbruggen.nl toch aansprakelijk te houden is zal zij nimmer verder aansprakelijk zijn dan het bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering in het kader van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal betalen respectievelijk tot betalen gehouden is. Op verzoek van de opdrachtgever zal KarinVerbruggen.nl de opdrachtgever nader informeren met betrekking tot de aard van de aansprakelijkheidsverzekering en de omvang van de dekking per schadegeval.

Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde zal de aansprakelijkheid van KarinVerbruggen.nl steeds beperkt zijn tot het bedrag van de met de schade veroorzakende werkzaamheid respectievelijk verleende dienst respectievelijk geleverde zaak samenhangende opdrachtsom, behoudens indien sprake is van opzet aan de zijde van KarinVerbruggen.nl respectievelijk haar leidinggevend personeel.

Art. 13. Toepasselijk recht; forumkeuze.

13.a. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechterlijke instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft. KarinVerbruggen.nl is voorts steeds bevoegd een geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

13.b. Ten aanzien van alle opdrachten aan en overeenkomsten met KarinVerbruggen.nl verklaren partijen zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan het Nederlandse recht, geldend voor het rijk in Europa met uitdrukkelijke uitsluiting van het verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (CSIG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden.

Contact:

Ben je benieuwd naar wat KarinVerbruggen.nl voor jouw organisatie kan betekenen? Samen eens van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak met Karin Verbruggen.
Telefoon +31 6 11064774 of mail.

 

Karin Verbruggen.nl
Markt 5B  Oirschot

info@karinverbruggen.nl

Telefoon +31 6 11064774

Projecten

Klanten